ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2940/18.10.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 97

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №560/15.10.2021г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатори 85010.700.77 по Кадастралната карта на с.Ъглен, общ.Луковит, съответстващ на УПИ VІ и УПИ VІІ в кв.20 по Регулационния план на селото с части: 1. План за регулация (ПР), с цел изменение на дворищнорегулационната граница между двата урегулирани имота, представляващи УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.20 по Регулационния план на с.Ъглен и 2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване и сключено застрояване по общата граница между двата имота.

Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.