ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2939/18.10.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 32

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №556/14.10.2021г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.257.5, м.”Бяло поле” по кадастралната карта на гр.Луковит с части: 1. План за регулация (ПР), с цел отреждането на имота както следва: “за обществено-обслужващи дейности“, при устройствена зона – Жм (Жилищна устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване) и 2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане ограничителни линии на застрояване и устройствени показатели за имота в съответствие с чл.19, ал.1 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, а именно за устройствена зона от типа - Жилищна устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване – Жм.

Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.