ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2936/28.10.2022 Г.

петък, 28 октомври 2022 172

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №499/27.10.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел промяна на дворищнорегулационните граници на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХІІІ, кв. 21 по Регулационния план на с. Ъглен, общ. Луковит, по начин, по който същите се приведат образувайки два нови урегулирани имота, съответстващи на ПИ с идентификатор 43058.700.1283, както и да промени кадастралната карта, отразявайки стара имотна граница, която разделя последния на два нови имота с нови идентификатори.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/