ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2935/28.10.2022 Г.

петък, 28 октомври 2022 32

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №498/27.10.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел промяна на дворищнорегулационните граници на УПИ VІ, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ, УПИ ХІV и УПИ ХV, кв. 53 по Регулационния план на с. Торос, общ. Луковит, образувайки два нови урегулирани имота, съответстващи на ПИ с идентификатор 43058.700.1283, както и да промени кадастралната карта, отразявайки стара имотна граница, която разделя последния на два нови имота с нови идентификатори.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.