ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2885/25.10.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 207

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ

 

Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №476/20.10.2022 г. е одобрен проект: „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПИПУП-ПР/- ПРОМЯНА НА  ГРАНИЦАТА НА УПИ XIX С УПИ XX И УПИ XXI ПО УСЛОВИЯТА НА ПАРАГРАФ 8 И ПРОМЯНА НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ УПИ XX И УПИ XXI КВ.16 ПО РП (ИДЕНТИЧНО С ПИ 20688.500.252 ПО КК) НА С.ДЕРМАНЦИ, ОБЩИНА ЛУКОВИТ“.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.

https://www.livechatalternative.com/