ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2836/08.10.2021 ГОД.

петък, 08 октомври 2021 26

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №296 от Протокол №32/16.09.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.254.19, м. ”Бяло поле” по кадастралната карта на гр. Луковит и Парцеларни планове /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура при необходимост, във връзка със смяна предназначението на земята за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ и отреждане на имота „За складови и търговски нужди“ при устройствена зона от разновидността Предимно производствена устройствена зона /Пп/.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.