ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2835/08.10.2021 ГОД.

петък, 08 октомври 2021 34

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №301 от Протокол №32/16.09.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура – подземен тръбопровод, с цел довеждане необходимите за напояване водни количества от имот с идентификатор 56099.1.1, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. “Менковец“, до имот с идентификатор 56099.1.42, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. “Менковец“, преминаващ през следните имоти извън границата на урбанизираните територии: поземлен имот с идентификатор 56099.1.181, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. “Падините“, вид собствеността Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 9, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, площ 14647 кв.м., стар номер 000024 и поземлен имот с идентификатор 56099.1.43, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. “Менковец“, вид собствеността Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 4, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, площ 3001 кв.м., стар номер 001043.

Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.