ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2794/14.10.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 28

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед  №460/14.10.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) за УПИ ІІІ, кв.233, ПИ с идентификатори 44327.502.9832, 44327.502.9831, 44327.502.9802 и 44327.502.2823 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Луковит с части:

  1. План за регулация (ПР), с цел разделяне на урегулирания имот на отделни УПИ-та и отреждането им „За производствени и складови дейности“, „За трафопост“ и „За фотоволтаична централа“ съгласно приложеното предложение за изменение
  2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване при спазване на минималните отстояния до страничните граници – 3 м и 5 м до дъната на новопредвидените имоти /чл. 31, ал. 1 от ЗУТ/, при съобразяване със съществуващите на място сгради както и предвиждане на максимално допустими градоустройствени показатели съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 7 от 22 декември 2003 год. за ПНУОВТУЗ за Предимно производствена устр. зона /Пч/ - Плътн. на застрояване max 80%  и Кинт – max 2,5.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.