ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2779/13.10.2022 Г.

четвъртък, 13 октомври 2022 195

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №417 от Протокол №49/26.09.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват ПИ с идентификатор 44327.331.70 по кадастрална карта на гр. Луковит, с цел отреждане на имота „За производствени и складови дейности“ при Чисто предимно производствена устройствена зона /Пп/, предвиждане на ограничителна линия на застрояване и максимално допустими устройствени показатели съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.
Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/