ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2775/12.10.2022 Г.

четвъртък, 13 октомври 2022 242

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №418 от Протокол №49/26.09.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за елемент на техническата инфраструктура - подземен електропровод, с цел довеждане на електрическа енергия от имот с идентификатор 56099.700.1133, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, до имот с идентификатор 56099.1.1, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. МЕНКОВЕЦ, преминаващ през следните имоти извън границите на урбанизираните територии: поземлен имот с идентификатор 56099.1.177, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. КВАРТАЛ, вид собств. Общинска публична, вид територия земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 24663 кв.м., стар номер 000008; поземлен имот с идентификатор 56099.1.69, област Ловеч, община Луковите. Петревене, м. РОДИНАТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1213 кв.м., стар номер 000078, с дължина 5,8м и поземлен имот с идентификатор 56099.1.69, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. РОДИНАТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 91013 кв.м., стар номер 000069, с дължина 312,8м., както и до имот с идентификатор 72552.4.10, област Ловеч, община Луковит, с. Тодоричене, м. БЯЛО ПОЛЕ, преминаващ през следните имоти извън границите на урбанизираните територии: поземлен имот с идентификатор 56099.1.177, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. КВАРТАЛ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 7, НТП Пасище, площ 24663 кв.м., стар номер 000008; поземлен имот с идентификатор 56099.1.78, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. РОДИНАТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 1213КВ.М., стар номер 000078; поземлен имот с идентификатор 56099.1.69, област Ловеч, община Луковит, с. Петревене, м. РОДИНАТА, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Пасище, площ 91013 кв.м, стар номер 000069; поземлен имот с идентификатор 72552.194.2, област Ловеч, община Луковит, с. Тодоричене, м. КИЧЕРА, вид собств. Общинска, вид територия Земеделска, категория 6, НТП Пасище, площ 78069 кв.м., стар номер 000021, с дължина 22,6 м и поземлен имот с идентификатор 72552.4.9, област Ловеч, община Луковит, с. Тодоричене, м. КИЧЕРА, вид собств. Общинска, вид територия Земеделска, категория 6, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 4223 кв.м.

2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/