ОБЯВЛЕНИЕ №01-2754/24.10.2023 г.

вторник, 24 октомври 2023 153

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №511 от  23.10.2023 г. на зам.-кмет, действащ по заместване на кмета на Община Луковит, съгласно Заповед №444 от 21.09.2023 г. е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ в обхват: УПИ V и УПИ VІ, кв. 48 по Регулационния план на с. Петревене, както и част от терен за озеленяване, всички попадащи в ПИ с идентификатор 56099.700.93 по Кадастралната карта на селото, с цел обединяване на двата урегулирани имота и терен за озеленяване в ново УПИ с номер V, като дворищнорегулационните му линии съвпадат с имотните граници на ПИ с идентификатор 56099.700.93 по КККР на с. Петревене, общ. Луковит, отреждане на новообразувания имот „за обществено-обслужващи дейности“ при запазване на действащата устройствена зона – Жм и предвиждане на ограничителни линии на застрояване и устройствени показатели съгласно чл. 19 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/