ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2742/23.07.2014 ГОД.

сряда, 23 юли 2014 577

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 452/17.07.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват ПИ с кадастрален номер 1006, урегулиран в УПИ VІІІ-1006, кв.79 и частично УПИ VІІ-1005, кв.79 по Регулационния и кадастрален план на с. Дерманци, Община Луковит, с цел привеждане на дворищно-регулационната граница между УПИ VІІІ-1006 и УПИ VІІ-1005 в съответствие с имотната граница между тях.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване