ОБЯВЛЕНИЕ №01-2712/19.10.2023 г.

четвъртък, 19 октомври 2023 128

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №494/06.10.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробния устройствен план (ПУП) с части:

  1. План за регулация (ПР), с цел предвиждане на дворищнорегулационни граници в съответствие с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 20688.59.326 по КККР на с. Дерманци, общ. Луковит, при устройствена зона „Жм“ в съответствие с предвиждането на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Луковит и отреждане в съответствие с фактическото ползване на имота и при спазване на възможните варианти в чл. 17 на Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.  
  2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване за новообразувания имот, отстоящи на 3м от границите на имота и при съобразяване със съществуващото застрояване в имота, както и максимално допустими устройствени показатели съгласно предвидената устройствена зонаот типа – Жилищна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм) – чл. 19 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/