ОБЯВЛЕНИЕ № 01-27/05.01.2022 ГОД.

сряда, 05 януари 2022 107

           На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава че със Заповед № 697 от 31.12.2021 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на  проект за  изменение   на подробен  устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имоти УПИ ХVI и УПИ ХVII, кв.97 по регулационния план на с. Дерманци в един нов и отреждане на новообразувания „за жилищно застрояване и спортна площадка“ при запазване на действащата устройствена зона - Жм и с плана за зстрояване предвиждане на ограничителни и задължителна линия на застрояване, регламентирайки  сключено застрояване по общата граница между новообразувания УПИ и съседния УПИ ХVII, т. е. потвърждаване на съществуващото застрояване към настоящия момент.

        Заповедта  съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.