ОБЯВЛЕНИЕ №01-2687/17.10.2023 г.

петък, 01 декември 2023 67

НА ВНИМАНИЕТО НА ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПЕЛЬОВ, СОФИЯ

На основание чл. 128, ал .3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТО”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект: „ПУП – ПРЗ ЗА  ПИ 20688.59.326, местност „Остреница“, с. Дерманци, Община Луковит, обл. Ловеч“.

Проектът може да бъде разгледан в отдел РУТОС, стая № 26 на Община Луковит.

Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта: „ПУП – ПРЗ ЗА  ПИ 20688.59.326, местност „Остреница“, с. Дерманци, Община Луковит, обл. Ловеч“ до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/