ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2677/24.09.2021 ГОД.

сряда, 20 октомври 2021 39

НА ВНИМАНИЕТО НА ВЪРБАН НИКОЛОВ НЕНОВ ГР. ЛУКОВИТ

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №495/21.09.2021г. е одобрено изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ ІV в кв.111 по Регулационния план /РП/ на гр.Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.23 по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Луковит, като проектът за изменение на действащият РП се изразява в смяна отреждането на УПИ ІV в кв.111 от „За жилищно застрояване“ в „За обществено обслужване“. Запазва се действащата устройствена зона – жилищна устройствена зона с малка височина /“Жм“/.

С плана за застрояване се предвиждат задължителни линии на застрояване, съвпадащи с уличната регулационна линия и границата към съседния УПИ І (т.е. свързано по имотната граница между УПИ ІV и УПИ І в кв111) и ограничителни линии на застрояване, отстоящи на 3м от границата към съседния УПИ V и на 5м от дъното на имота.

Съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.