Обявление № 01-2655/14.09.2020 ГОД.

вторник, 29 септември 2020 274

             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура-магистрален водопровод за захранване на с. Дерманци в участък през имоти както следва: ПИ с идентификатори 20688.79.66, 20688.79.73, 20688.79.74, 20688.79.75, 20688.79.76, 20688.79.77, 20688.79.78, 20688.79.79, 20688.78.15, 20688.78.2, 20688.78.1, 20688.78.3, 20688.78.33, 20688.78.34, 20688.78.28 и 20688.78.27 по Кадастралната карта на с. Дерманци, общ. Луковит.

            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до общинската администрация.

            Проектът е изложен в сградата на Община Луковит, стая №26.