ОБЯВЛЕНИЕ №01-2608/04.10.2019 г.

петък, 04 октомври 2019 171

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №385/03.10.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПР3) в обхват: УПИ ІІІ, кв.132 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.135 по Кадастрална карта на града, с цел да се раздели урегулирания имота на два нови такива, при спазване разпоредбите на чл.19 от ЗУТ и при  запазване на действащата устройствената зона, а именно – Жм, както и да предвидят ограничителни линии на застрояване на отстояния от границите на новообразуваните имоти в съответствие с чл.31, ал.1 от ЗУТ.

               Заповедта, съгласно чл.124б, ал.4, не подлежи на оспорване.