ОБЯВЛЕНИЕ № 01-26/05.01.2022 ГОД.

сряда, 05 януари 2022 100

           На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава че със Заповед № 696 от 31.12.2021 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на  проект за  изменение   на подробен  устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация /ПР/ с цел промяна на дворищнорегулационната граница между урегулирани поземлени имоти УПИ I от една страна и УПИ II, УПИ III и УПИ VI – от друга, всичките попадащи в кв.205 по регулационния план на гр. Луковит по начин, по който дворищнорегулационните граници се привеждат в съответствие с кадастралните граници между имотите.

        Заповедта  съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.