ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2596, 01-2597

понеделник, 14 юли 2014 589

 

 

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2596/11.07.2014ГОД. 

               

     На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 436/10.07.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ)  и 2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за пристройка и надстройка на еднофамилна жилищна сграда, в обхват: УПИ ІV, кв.53 по Регулационния план на гр.Луковит, включващ в себе си два имота по Кадастрална карта на града -  ПИ с идентификатор 44327.502.1394 и ПИ с идентификатор 44327.502.1393.

    Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

 

 

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2597/11.07.2014ГОД. 

 

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 437/10.07.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части: 1. Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ)  и 2. Инвестиционен проект в обхват: ПИ с идентификатор 44327.502.3007 по Кадастрална карта на гр.Луковит, урегулиран поземлен имот  (УПИ) ІІ, кв.25 по Регулационния и кадастрален план на гр.Луковит.

    Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.