ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2571/15.09.2021 ГОД.

петък, 15 октомври 2021 153

НА ВНИМАНИЕТО НА:

  1. АНЕТА ИВАНОВА ТРИФОНОВА ГР. СОФИЯ
  2. ИЛИАНА ЙОРДАНОВА НИНОВА ГР. ЛУКОВИТ
  3. ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА-БОНЕВА ГР. СОФИЯ
  4. ДИАНА ИВАНОВА АТАНАСОВА ГР.СОФИЯ
  5. АДЕЛИНА АРКАДИЕВА БАНАКИЕВА-ИВАНОВА СОФИЯ, С. КОКАЛЯНЕ ВИЛНА ЗОНА
  6. АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ ГР. ЛУКОВИТ
  7. МАРИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ ГР. ВАРНА
  8. ВАЛЕРИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА ГР. ВАРНА

                                 

На основание чл. 91, ал. 1, предложение последно от Административния процесуален кодекс (АПК), Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №460 от 30.08.2021 год. на кмета на Община Луковит, за следното:

1. С точка първа на заповедта се отменя Заповед №452 от 19.08.2021 г. на кмета на Община Луковит за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44327.225.115 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Луковит, общ. Луковит, местност „Станчов връх“, с който имотът се отрежда за „кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък“ при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ, поради наличие на несъответствие между отреждането в графичната част на ПУП-ПЗ и отреждането, предвидено в издаденото от Общински съвет Луковит Решение №238 по Протокол №27 от 28.04.2021 г., с което е разрешено изработването на ПУП-ПЗ, и договорът за концесия;

2. С точка втора на заповедта се отменя Заповед №453 от 19.08.2021 г. на кмета на Община Луковит за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 44327.225.114 по КККР на гр. Луковит, общ. Луковит, местност „Станчов връх“, с който имотът се отрежда за „кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък“ при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ, поради наличие на несъответствие между отреждането в графичната част на ПУП-ПЗ и отреждането, предвидено в издаденото от Общински съвет Луковит Решение №239 по Протокол №27 от 28.04.2021 г., с което е разрешено изработването на ПУП-ПЗ, и договорът за концесия;

3. С точка трета на заповедта се отменя Заповед №454 от 19.08.2021 г. на кмета на Община Луковит за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 44327.225.113 по КККР на гр. Луковит, общ. Луковит, местност „Станчов връх“, с който имотът се отрежда за „кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък“ при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ, поради наличие на несъответствие между отреждането в графичната част на ПУП-ПЗ и отреждането, предвидено в издаденото от Общински съвет Луковит Решение №242 по Протокол №27 от 28.04.2021 г., с което е разрешено изработването на ПУП-ПЗ, и договорът за концесия;

4. С точка четвърта на заповедта се отменя Заповед №455 от 19.08.2021 г. на кмета на Община Луковит за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 44327.225.112 по КККР на гр. Луковит, общ. Луковит, местност „Станчов връх“, с който имотът се отрежда за „кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък“ при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ, поради наличие на несъответствие между отреждането в графичната част на ПУП-ПЗ и отреждането, предвидено в издаденото от Общински съвет Луковит Решение №240 по Протокол №27 от 28.04.2021 г., с което е разрешено изработването на ПУП-ПЗ, и договорът за концесия;

5. С точка пета на заповедта се отменя Заповед №456 от 19.08.2021 г. на кмета на Община Луковит за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 44327.226.30 по КККР на гр. Луковит, общ. Луковит, местност „Глоговец“, с който имотът се отрежда за „кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък“ при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ, поради наличие на несъответствие между отреждането в графичната част на ПУП-ПЗ и отреждането, предвидено в издаденото от Общински съвет Луковит Решение №241 по Протокол №27 от 28.04.2021 г., с което е разрешено изработването на ПУП-ПЗ, и договорът за концесия.

Съгласно чл. 91, ал. 2 от АПК заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Ловеч чрез кмета на Община Луковит.