ОБЯВЛЕНИЕ №01-2571/04.10.2023 г.

четвъртък, 02 ноември 2023 146

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №63 от 27.09.2023 г. за обект: „Основен ремонт на сграда с идентификатор 44327.503.499.2“ УПИ VІ, кв.151 по ПУП на гр. Луковит, общ. Луковит, ПИ с идентификатор 44327.503.499 по КК на града.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му.

https://www.livechatalternative.com/