ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2563/20.09.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 135

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. ЛИЛИЯ ПЕТКОВА ХРИСТОВА  ГР.ВАРНА

2. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОТОВ  ГР.СОФИЯ

 

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за обект: “Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривите на същ. сгради с обща инсталирана мощност до 30 kW в УПИ ІV, кв.27 по Регулационния план на с. Торос, общ. Луковит.

Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел РУТОС, стая №26 на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/