ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2562/20.09.2022 Г.

четвъртък, 24 ноември 2022 129

НА ВНИМАНИЕТО НА:

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ НЕНЧЕВ

 

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за обект: “Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покрива на същ. сгради и двор с обща инсталирана мощност до 30 кW в УПИ ХІV, кв. 85 по Регулационния план на с. Карлуково, общ. Луковит.

Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел РУТОС, стая №26 на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/