ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2556/19.09.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 123

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. АНЕТА ИВАНОВА ТРИФОНОВА ОТ ГР. СОФИЯ

2. ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА-БОНЕВА ОТ ГР. СОФИЯ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №412/12.09.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и  застрояване /ПРЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.1, местност „Станчов връх“ по Кадастралната карта на гр. Луковит, с който имотът се отрежда „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика”. 

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.

https://www.livechatalternative.com/