ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2544/13.09.2021 ГОД.

сряда, 15 септември 2021 226

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 484/13.09.2021 год. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.502.9867 по кадастралната карта на гр. Луковит, съответстващ на УПИ ІV, кв. 137 по Регулационния план на града, с части: 1. План за регулация (ПР), цел смяна отреждането както следва: “за малък обект за дестилация на спиртни напитки“, при запазване на действащата устройствена зона – Жм (Жилищна устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване) и 2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане ограничителни линии на застрояване, петно за застрояване в режим на свързано застрояване по границата със съседния УПИ ІІІ и устройствени показатели за имота в съответствие с чл. 19, ал. 1 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, а именно за устройствена зона от типа -  Жилищна устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване – Жм.

            Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/