ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2499/13.09.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 113

НА ВНИМАНИЕТО НА:

1. ПЕТКО СТАНКОВ ПЕТКОВ ОТ ГР. ЛУКОВИТ

2. БОРЯНА ВАСИЛЕВА НЕЙКОВА ОТ ГР. СОФИЯ

3. МИЛКО ВАСИЛЕВ ХИНОВСКИ ОТ ГР. ПЕРНИК

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №411/12.09.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и  застрояване /ПРЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.37, местност „Глоговец“ по Кадастралната карта на гр. Луковит, с който имотът се отрежда „за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика” при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.

https://www.livechatalternative.com/