ОБЯВЛЕНИЕ №01-247/25.01.2019 г.

петък, 25 януари 2019 121

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 29/25.01.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват квартали 192, 193 и улицата между тях с ОК 609; 613 по Регулационния план на гр.Луковит, с цел промяна на уличните регулационни линии, като същите се променят по начин, по който съвпаднат с кадастралните граници по представеното кадастрално заснемане.

              Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.