ОБЯВЛЕНИЕ №01-246/25.01.2019 г.

петък, 25 януари 2019 116

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 25/24.01.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 77 по Регулационния план на гр.Луковит, съответстващ на ПИ с идентификатор 44327.502.2315 и ПИ с идентификатор 44327.502.2319 по Кадастралната карта на града, с цел обединяването на двата урегулирани имота в един, промяна на действащата устройствена зона от Жилищна устройствена зона с малка височина – „Жм“ в Смесена централна зона „Ц“ и промяна отреждането на новообразувания имот от „Жилищно застрояване“ в „за обществено-обслужващи дейности“.

              Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.