ОБЯВЛЕНИЕ №01-2427/20.09.2019 г.

сряда, 25 септември 2019 158

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 364/20.09.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), с части:

             1.Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ХІV, кв.4 по Регулационния и кадастрален план на с.Карлуково, с цел: обединяване на имотите; отреждане на новообразувания имот „за къща за гости“; предвиждане на ограничителни линии на застрояване и максимално допустими параметри на  застрояване

              2.Инвестиционен проект във фаза технически проект в съответствие с инвестиционното намерение на възложителя – къща за гости

 

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.