ОБЯВЛЕНИЕ №01-2426/20.09.2019 г.

сряда, 25 септември 2019 161

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №363/20.09.2019 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват ПИ с идентификатор 44327.502.1071 по Кадастрална карта на гр.Луковит, съответстващ на УПИ ХІ, кв.8 по Регулационния план на града с части:

  1. Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с

цел: промяна на дворищнорегулационната граница между УПИ ХІ и УПИ ХІІ, като същата се приведе в съответствие с кадастралната граница между ПИ с идентификатор 44327.502.1071 и ПИ с идентификатор 44327.502.1077; предвиждане на нови ограничителни линии на застрояване в съответствие с променената дворищнорегулационна линия и основно и допълващо застрояване за двата имота в режим на свързано застрояване.

              2.Инвестиционен проект във фаза технически проект за реконструкцията и преустройството на първи етаж от съществуваща двуетажна жилищна сграда за магазин за строителни материали и надстрояване на едноетажна сграда с жилищно предназначение, находяща се зад първата, за жилищни нужди.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.