ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2407/27.06.2014ГОД.

понеделник, 30 юни 2014 532

              

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 406/27.06.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват УПИ І-62 и УПИ ІІ-62, кв.6 по Регулационния и кадастрален план с.Карлуково, Община Луковит, с цел премахване на вътрешнорегулационната линия между тях и поставяне на нова, перпендикулярна на първата в съответствие със стара такава граница в плана от 1932год.

   Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.