ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2348/26.08.2022 Г.

петък, 26 август 2022 155

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №373/25.08.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) за ПИ с идентификатор 03143.700.471 по Кадастрална карта на с. Бежаново, в чиято площ са включени за урегулиране целия УПИ ІІІ и част от УПИ ІV, кв.36-82 по Регулационния план на селото с части:

  1. План за регулация (ПР), с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота и привеждане на границите му в съответствие с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 03143.700.471.
  2. План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на ограничителни линии на застрояване отстоящи на 3 м от границите на имота и от сградата на основното застрояване.
  3. Специализирана план-схема, илюстрираща трасето за присъединяване, дължината му, сервитутната площ и регистър на имотите, през които преминава.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/