ОБЯВЛЕНИЕ № 01-234/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 28

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решения №466 от Протокол №56/30.12.2022 г. и №475 от Протокол №57/24.01.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за елемент на техническата инфраструктура – кабелно ел. захранване през поземлени имоти с идентификатори 44327.25.63; 44327.25.68; 44327.25.64; 44327.261.14; 44327.261.17; 44327.261.2; 44327.260.20; 44327.260.9; 44327.259.1; 44327.257.14; 44327.257.24; 44327.257.15; 44327.257.18; 44327.252.12; 44327.254.3; 44327.254.15; 44327.25.66 и 44327.25.76, всичките в землището на гр. Луковит, с цел присъединяване на предвидена за реализиране в ПИ с идентификатор 44327.26.17 по кадастрална карта на гр. Луковит, община Луковит, фотоволтаична централа.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.