ОБЯВЛЕНИЕ № 01-233/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 25

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №468 от Протокол №56/30.12.2022 г. и решение №474 от Протокол №57/24.01.2023 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването на проект на:

  1. Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ в обхват ПИ с идентификатор 03143.63.72 по Кадастрална карта на с. Бежаново, общ. Луковит, с цел провеждане на устройствена процедура по реда на чл.50, ал.6 от ППЗОЗЗ и отреждане на имота „За енергийно производство“;
  2. Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елемент на техническата инфраструктура при необходимост трасе на кабел, с който централата да бъде присъединена към съществуващата преносна мрежа.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.