ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2328/23.06.2014ГОД.

четвъртък, 07 август 2014 480

 Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 342/23.06.2014 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват УПИ VІ и УПИ ХV, кв.233 по Регулационния план на гр.Луковит, съответно ПИ с идентификатор 44327.502.9781 и ПИ с идентификатор 44327.502.9798 по Кадастрална карта на гр.Луковит, с цел обединяването на същите.

Съгласно чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването чрез Община Луковит пред Административен съд Ловеч.