ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2326, 01-2327

понеделник, 23 юни 2014 569

 

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2326/23.06.2014 ГОД. 

               

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 343/23.06.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ с кадастрален номер 788, урегулиран частично в УПИ VІІІ-788, кв.58 и улица с ОК 175;176, и ПИ с кадастрален номер 789, частично попадащ в регулационния план на с.Ъглен като улица, частично попадащ в землището му, с цел премахване на улицата, като частта от нея попадаща в ПИ с кад.номер 788 се придаде към УПИ VІІІ-788, а частта, попадаща в ПИ с кад.номер 789 се отреди като самостоятелен имот, публична общинска собственост, под формата на терен за озеленяване.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.

 

 

 

                  ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2327/23.06.2014 ГОД. 

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 339/23.06.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ ХІ-263, кв.22 по Регулационния и кадастрален план с.Пещерна, Община Луковит, с цел отреждането му за обществени нужди и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

              Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.