ОБЯВЛЕНИЕ № 01-232/30.01.2023 г.

вторник, 07 февруари 2023 213

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №58/01.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части:

  1. Проект за подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), за трасе на елемент на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод през общински имоти с идентификатори 20688.79.52, 20688.861, 20688.79.66, 20688.79.73, 20688.79.74  20688.79.75  20688.79.76, всички по кадастрална карта на с. Дерманци, община Луковит до ПИ с идентификатор 20688.79.5
  2. Инвестиционен проект във фаза технически проект за изграждане на обекта– довеждащ водопровод.   

 Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/