ОБЯВЛЕНИЕ № 01-232/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 131

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №35/27.01.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел обединяване на урегулираните имоти попадащи в ПИ с кадастрален №481, а именно УПИ VІІ, УПИ ХХ и части от УПИ VІ и УПИ ХХІ и привеждане на дворищнорегулационните граници на обединения урегулиран имот с кадастралната граница между поземлени имоти с кадастрални номера 480 и 481, при запазване на действащата устройствена зона – Жм и съответно отреждането на имотите – за жилищно застрояване.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/