ОБЯВЛЕНИЕ № 01-231/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 21

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №36/27.01.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел привеждане на дворищнорегулационните граници на УПИ V, кв. 33 по Регулационния план на с. Торос, в съответствие с границите на имота по кадастралната карта на селото – ПИ с идентификанор 43058.700.649, при запазване на действащата устройствена зона – Жм и съответно отреждането на имота.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.