ОБЯВЛЕНИЕ № 01-230/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 20

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №39/27.01.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за застрояване (ПЗ), с цел предвиждане на свързано застрояване за складови нужди по цялата дължина на югозападната дворищнорегулационна граница на УПИ І, кв. 182 по Регулационния план на гр. Луковит, към съседния УПИ V в същия квартал, съответно аналогично такова и в него, при запазване на действащото отреждане и максимално допустими устройствени показатели съгласно чл.19, ал.1 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, а именно за устройствена зона от типа  –Жилищна устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване -  Жм.

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.