ОБЯВЛЕНИЕ № 01-229/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 174

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №38/27.01.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с части:

  • Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП)   План за регулация и застрояване (ПРЗ), с цел обединяване на двата урегулирани поземлени имота – УПИ І и УПИ ІІ, кв. 173 по ПУП на гр. Луковит, при запазване на отреждането „за жилищно застрояване“ и съответно действащата устройствена зона Жм, както и предвиждане на втора сграда на основното застрояване – свободностояща еднофамилна жилищна сграда
  • Инвестиционен проект за свободностояща еднофамилна жилищна сграда

Заповедта, съгласно чл. 124б, ал. 4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/