ОБЯВЛЕНИЕ № 01-229/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 466

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 19/18.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват квартал 26, квартал 25 и улицата между тях – с ОК 71;72, с цел предвидената улица от регулационната съставка да се измести по такъв начин, че да съвпадне с имотните граници на ПИ 283, ПИ 284 и ПИ 285 от кв.26 и ПИ 276, ПИ 277, ПИ 278, ПИ 282 от кв.25.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.