ОБЯВЛЕНИЕ № 01-228/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 458

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 20/18.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация (ПИПУП-ПР) в обхват УПИ VІ, кв.132 по Регулационния план на гр.Луковит и улица с ОК 391;392, като уличната регулационна линия се приведе по кадастралната граница на ПИ с идентификатор 44327.502.9804, при запазване на отреждането на УПИ-то, - „за жилищно застрояване” и устройствена зона - Жм.

Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.