ОБЯВЛЕНИЕ №01-2212/28.08.2023 г.

понеделник, 28 август 2023 108

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №404/23.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния устройствен план (ПИПУП) с част План за регулация (ПР), с цел отделяне на предвидената по плана, но нереализирана на място топикова улица, с осови точки 84; 177, като отделен урегулиран имот с номер ІІІ и отреждането му „за обществено – обслужващи дейности“.
Заповедта, съгласно чл. 124б, ал.4, не подлежи на оспорване.

https://www.livechatalternative.com/