ОБЯВЛЕНИЕ № 01-219/25.01.2022 ГОД.

сряда, 26 януари 2022 81

            На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №319 от Протокол №36/24.11.2021 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват ПИ с идентификатор 85010.143.118 по Кадастралната карта на с. Ъглен, общ. Луковит, с цел отреждането на имота „За база за отглеждане на пчели и производство на мед“ при Предимно производствена устройствена зона (Пп), предвиждане на ограничителна линия на застрояване и максимално допустими устройствени показатели съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

            Заповедта, съгласно чл. 124б,  ал. 4, не подлежи на оспорване.