ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2189/30.04.2013год.:

неделя, 11 август 2013 508

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХIII-1214, ХIV-1211 и ХV-1210, кв.108 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, общ.Луковит.
  Проектът за изменение на ПУП – ПР може да бъде разгледан в отдел “РУТ”, стая  номер 26 на Община Луковит.
  Всички пряко заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ .