ОБЯВЛЕНИЕ №01-2185/28.08.2019г. НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ЙОНКО НИКОЛОВ ДАНОВ И 2. ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ДАНОВА – ГР. ЛУКОВИТ

понеделник, 16 септември 2019 166

              На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 22.08.2019 г. е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: „Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 30 kW, върху покрива на същ. сгради и в самата дворна площ на УПИ ХІ, кв. 155 по Регулационния план на гр. Луковит, поземлен имот с идентификатор 44327.503.171 по Кадастрална карта на града.

              Копие от скицата с виза може да бъде разгледана в отдел „РУТОС”, стая №26 на Община Луковит.