ОБЯВЛЕНИЕ №01-215/22.01.2021 г.

вторник, 09 февруари 2021 90

На вниманието на Юлиян Александров Иванов и Мика Бонева Иванова

            На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че на 21.01.2021 г. е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране на фотоволтаична централа за производство на електроенергия с мощност до 30 kW по покривите на съществуващи сгради и метален навес, реализирани в УПИ V, кв.230 по Регулационния план на гр. Луковит“.

           Копие от скицата може да бъде разгледани в отдел „РУТОС“, стая №26 на Община Луковит.