ОБЯВЛЕНИЕ №01-214/22.01.2021г.

петък, 22 януари 2021 137

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че са издадени разрешения за строеж №3; №4; №5 и №6 от 21.01.2021г. за обект: „Гаражи с номера от 5 до 11 от гаражна група зад блок „Светлина“ в УПИ ІІ, кв.126 по Регулационния план на  гр.Луковит  /ПИ с идентификатор  44327.502.9749 по КК на града/.

Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  14-дневен срок от съобщаването му.